תקנון אתר - עיונה

עגלת קניות

close
 • אין מוצרים בסל הקניות.

תקנון אתר

 1. כללי

1.1 האתר הינו אתר תדמיתי ומכירתי שהוקם ומופעל על ידי AYUNA.

1.2 השימוש באתר AYUNA מוצע לגולשים כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה כלשונם והשימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד הגולש/ים לכל התנאים, ההתניות וההודעות. הגולש באתר AYUNA מצהיר ומתחייב כי הנו מודע לתקנון של האתר ומסכים להוראותיו .

1.3 אתר AYUNA עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי המכולה, אלא בידי גורמים אחרים שלמכולה אין שליטה עליהם לרבות על התכנים שבדפי האינטרנט שלהם. קישורים אלה נועדו לנוחיות הגולש אולם  AYUNA, אינה נושאת באחריות על התכנים המופיעים באתרי הגורמים כאמור ואין בהכללת הקישורים כאמור באתר AYUNA משום אישור ו/או הסכמה לחומר והמידע המופיעים בהם.

1.4אתר AYUNA מציע לגולשים מוצרים ושירותים, אשר נמכרים על ידי AYUNA ו/או מפיציה ברחבי הארץ.

1.5 כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר AYUNA, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט – בהתאם לבקשת הגולש – מספר התשלומים האפשרי, וסך כל תשלום. וכי עליו לוודא את תנאיו ותקופת תוקפו של כל מבצע. בכל מקרה ידוע לגולש כי באתר AYUNA אין כפל מבצעים.

1.6 כל המבצע פעולת רכישה באתר AYUNA, מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר AYUNA, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה.

1.7 החברה תעשה כל מאמץ לכך שהאתר יפעל כסדרו, יחד עם זאת עלולים לחול שיבושים בפעילותו של האתר אשר אינם תלויים בחברה.

לפיכך, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למציעים, אם יגרם להם, עקב אי קבלת הצעתם לרכישת המוצר באמצעות האתר והמציעים פוטרים בזה את החברה, מכל נזק כאמור. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as is ) ולפיכך לא תהיה למציע כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות האתר.

1.8 לבירורים ניתן לפנות ל AYUNA בטלפון:054-6266216

1.9 הפנייה בתקנון זה מנוסחת בלשון זכר, אולם היא מתייחסת לשני המינים ויש לראותה ככוללת, גם פנייה למין השני בהתאם.

 1. מי זכאי לבצע פעולות רכישה

2.1 רשאים להשתתף במכירה ולהגיש הצעות תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

2.2 כל אדם הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר AYUNA ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר AYUNA , רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (לעיל ולהלן : “הרוכש” ו/או “הגולש”).

2.3 תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי AYUNA הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

2.4 לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.

2.5 AYUNA תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.

2.6 AYUNA רשאית למנוע ממך את השתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

2.7 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא AYUNA מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:

2.7.1 אם מסרת במתכוון פרטים שגויים

2.7.2 אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במכולה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות “אצלנו בחצר” והחברות המציעות.

2.7.3 אם עשית שימוש בשרותי AYUNA לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

2.7.4 אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם AYUNA או מי מטעמה

2.7.5 אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באמצעות AYUNA

2.7.6 אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 1. המוצרים המוצעים לרכישה באתר AYUNA.

3.1 המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר בהם ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים. אתה נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך.

3.2 AYUNA  מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.3 AYUNA מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. ל  AYUNA שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצא לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

3.4 תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי AYUNA ו/או במלאי הספק. לפיכך אם לא תוכל המכולה לספק את המוצר לרוכש עקב חוסר במלאי, תשיב AYUNA לרוכש את הסכום ששולם על ידו, או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ובמקרה זה, לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד AYUNA בעניין זה.

3.5 כל מוצר המוצע לרכישה באתר AYUNA

3.5.1  מכירה אישית או פומבית ללא הזנת פרטי כרטיס אשראי לא תחשב ותתבטל אוטומטית עיי המערכת.

3.5.2 מחיר ההובלה או המשלוח משתנה בהתאם למרחק הגיאוגרפי, ממחסני החברה המצויים בקיבוץ בארי. במידה ואין הסכמה על מחיר משלוח המוצר רשאי הקונה לבטל את העסקה ללא הסברים או לחילופין לאסוף את המוצר בעצמו ישירות ממחסני החברה בתאום מראש.

3.5.3 ל  AYUNAשמורה הזכות להודיע, כי מטעמים ביטחוניים, מרחק ואחרים, אין באפשרותה לספק את המוצר לאותו אזור שצוין ע”י המציע ובמקרים כאמור, לא תתקבל הצעתו של המציע לרכישת המוצר והמוצר לא יסופק לו מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם כלשהו ע”י מי מהצדדים.

3.5.4 ל AYUNA שמורה הזכות להודיע למציע, כי עקב נסיבות מיוחדות (כגון אספקת מוצר כבד לקומות גבוהות, או אספקת מוצר כבד או גדול למקום שאליו אין דרכי גישה סלולות ), בכוונתה לדרוש תוספת תשלום בגין דמי ההובלה. סרב המציע לשלם את התוספת שנדרשה ממנו, תהיה AYUNA רשאית לסרב לבצע את העסקה ובמקרה כאמור לא יסופק המוצר למציע.

3.5.5 דרך ומועד אספקת המוצר – מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה ועד 40 ימי עסקים.

3.5.6 התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף – לגבי מבצעים מיוחדים. לגבי יתר המוצרים, שאינם מוצעים לרכישה במבצע מיוחד, תוקף ההצעה הנה למשך תקופת הופעתה באתר AYUNA ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

3.5.7 מפרט כללי של המוצר.

3.5.8. זהות חברת השירות.

3.6 ככל שיש באתר AYUNA קישוריות (“לינקים”) לאתרים אחרים, לא תישא AYUNA באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם- לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו, ונכונותו- או לכל פרט אחר הקשור עמם.  AYUNA לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות AYUNA

3.7 רכישה במכירה קבוצתית במידה שלפני המועד שנקבע לסיום המכירה להלן המכירה הקבוצתית תתקבלנה הזמנות למלוא הכמות שהוצעה במכירה תהיה הנהלת AYUNA רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר את המכירה ולסגור אותה או להגדיל את הכמות המוצעת

 1. אופן ביצוע פעולת רכישה

4.1 רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר AYUNA ללא הגבלה של מספר היחידות הנרכשות בכפוף להימצאותן במלאי

4.2 בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה. AYUNA ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת. במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של AYUNA בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה AYUNA זכאית לבטל את ההזמנה.

4.3 אספקת המוצר תבוצע לכתובת שצוינה על ידי הרוכש ואליה בלבד.

4.4 פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של AYUNA בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי המכולה תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.

4.5 מערכת המחשב של AYUNA מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר. ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

4.6 על מנת שהצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו למערכת, עליהם להיקלט במחשבי AYUNA באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים. AYUNA לא תתחשב בהצעות או אם ההצעה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי AYUNA

4.7 איסוף עצמי- במידה ותבחר האופציה של איסוף מוצר עצמאית על הרוכש להגיע לאחר תיאום מראש ובזמן שנקבע עבורו. אין להגיע ללא תיאום מראש, המוצר יסופק רק עם הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי. במקרה של הובלה עצמית לא יחויב הרוכש בדמי הובלה.

 1. ביטול עסקה

5.1 זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה בתנאים הבאים :

5.2 כאשר העסקה היא לרכישת מוצר: על ידי הודעה בכתב למשרדי AYUNA בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג` (ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 (להלן : “חוק הגנת הצרכן”), לפי המאוחר.

5.3 כאשר העסקה היא לרכישת שירות: בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שביטולה ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

5.4 לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית.

5.5 תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה` לחוק הגנת הצרכן. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למחסני המשווק על הרוכש, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר AYUNA או במסמך שנמסר לרוכש. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן רשאית AYUNA לדרוש מן הרוכש דמי ביטול, אם הביטול לא נעשה בשל פגם או אי התאמה כאמור, כמפורט בסעיף 14 ה` לחוק הגנת הצרכן. כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו, רשאית AYUNA לגבות פחת מהלקוח

5.7 פחת בערך המוצר יחשב כאשר המוצר נפתח מאריזתו המקורית ואינו יכול להימכר שוב ללא פגם במוצר או באריזה .

5.8 ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע”י מבצע הפעולה, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

זכור: חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך, רשאים AYUNA ואו בעלי החנויות לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם

5.9 בעסקת רוכלות דמי ביטול עד 30 אחוז מסך כל העסקה + הובלות הלוך חזור

5.10 מובהר בזאת, כי במקרה של החזרת פריט שנרכש בהנחה ו/או הטבה או תוך שימוש בקופון, הסכום שיוחזר ללקוח/ה יהיה הסכום ששולם בפועל לאחר ההנחה ו/או ההטבה, ולא יינתן החזר על קופון.

 1. תשלום

6.1 חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.

6.2 ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית (ריבית אפקטיבית בשיעור) על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.

6.3 ככלל אין כפל הנחות ו/או הטבות ו/או מבצעים על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין אחרת).
בכלל זה, לא ניתן יהיה לממש קופונים המקנים הנחה ו/או הטבה כלשהי בגין פריטים במבצע או פריטים הנכללים בקטגוריית – AYUNA MUST HAVE.
תנאי המימוש של הקופונים ו/או המבצעים, מתחלפים כפי שיפורט עם פרסום הקופונים ו/או המבצע.

 1. אחריות ושירות

7.1 כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר AYUNA הנם חדשים אלא אם צוין אחרת, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות כפי שיצוינו בתעודת האחריות שמצורפת למוצרים בעת משלוחה לרוכש.

7.2 האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על החברה החתומה על תעודת האחריות שסיפקה את המוצר לרוכש.

 1. תנאים נוספים

8.1 AYUNA שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר AYUNA.

8.2 אין באמור בדפי האינטרנט שבאתר AYUNA משום מצג מצד המכולה ו/או ספקה השונים בדבר התאמה למוצרים והשירותים הנלווים שניתנים על ידי AYUNA. בשום מקרה לא תחול על AYUNA אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק מכל סוג ומן שהוא הנובע משימוש באתר AYUNA.

8.3 ידוע לגולש כי AYUNA תהא פטורה מכל נזק, הפסד או הוצאה (להלן: “נזק”) העלולים להיגרם לגולש באתר AYUNA כתוצאה משיבוש בנתונים, שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי לרבות חשיפה וגילוי מידע על הגולש כתוצאה משימוש באתר AYUNA

8.4 ידוע לגולש כי AYUNA ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד אתר AYUNA יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש בזמן שהוא נכנס לאתר AYUNA

8.5 כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ

8.6 תמונות המוצרים המוצגות באתר AYUNA הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ידוע לגולש כי מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי הגולש, יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה מוצרי AYUNA שבתמונה על גבי דפי האינטרנט של האתר לבין מראם במציאות. כמו כן, ידוע לגולש כי אין להסתמך על ייעוץ, מכל מין וסוג שהוא, שהתקבל באמצעות אתר AYUNA וכי על הגולש להתייעץ עם בעלי מקצוע מתאימים. בכל מקרה של סתירה בין תיאור המילוי לבין התמונה יגבר התיאור המילולי על התמונה.

8.7 במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת AYUNA יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשרות ובמערכת הנתונים של אתר AYUNA, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאית AYUNA להודיע על ביטול עסקת הרכישה מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה .  אחריות החברה כוללת החלפת החלק הפגום בחלק חלופי ומסירתו ללקוח באמצעות דואר רשום / שליחים או באמצעות מסירה ידנית במחסני החברה בלבד.

8.8 במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה AYUNA רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.

8.9 במידה ויתברר ל AYUNA כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תינתן אפשרות ללקוח לשלם תוספת בעבור הובלה החורגת מגבולותיה הרגילים של AYUNA או תהיה AYUNA רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה. ל AYUNA שמורה הזכות לגבות תוספת מחיר בעבור הובלה לערים ומקומות אשר לא נכללים בטווח הזה. תוספת התשלום תיגבה בהתאם ליעד האספקה המבוקש

8.10 בוטלה העסקה על פי סעיפים 8.7, 8.8 ו- 8.9 לעיל, תשיב AYUNA לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

8.11 מחיר המוצר המפורט לעיל אינו כולל את עלות ההובלה. במידה והלקוח אינו מעוניין בהובלת המוצר אליו, יציין זאת מפורשות בטופס ההזמנה ויתואם עמו מועד בו יוכל להגיע לקחת המוצר שרכש בעצמו ללא חיוב בדמי הובלה.

.8.12 ידוע לגולש באתר AYUNA כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכויות יוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, סימן מסחרי וכל זכות קניינית באתר AYUNA הנם בבעלותה הייחודית, המלאה והמוחלטת של המכולה. הגולש באתר מתחייב שלא להכניס שינויים באתר המכולה  ושלא לבצע כל פעולה של העתקה, שכפול ו/או פרסום ללא הסכמתה של AYUNA מראש ובכתב. על אף האמור, הגולש רשאי לעשות להשתמש באתר AYUNA אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת מוצרי AYUNA ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה שימוש למטרות אחרות.

8.13 ידוע לגולש כי המכולה שומרת לעצמה את הזכות לסרב ולהעניק, בכל עת, גישה לאתר AYUNA, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל התראה מוקדמת.

8.14 ידוע לגולש כי המכולה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי הגולש באתר AYUNA או כל גורם אחר שאינו בשליטתה של AYUNA.

8.15  בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בב”ש סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

8.16 כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

8.17 אחריות החברה כוללת החלפת החלק הפגום בחלק חלופי ומסירתו ללקוח באמצעות דואר רשום / שליחים או באמצעות מסירה ידנית במחסני החברה בלבד.

אחריות החברה אינה כוללת תיקון ו/או החלפה המבוצעים על ידי מתקין ו/או טכנאי מטעם החברה.

 1. סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות

9.1 AYUNA תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של AYUNA  להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת AYUNA יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע ב AYUNA – לרבות מידע שנאגר אודות מציעים- או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי AYUNA

9.2 הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת הגשת ההצעה יישמרו במאגרי המידע של AYUNA.    AYUNA שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש ב AYUNA מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, עמודים שצפית, הצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר.

9.3 AYUNA לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלו מזהים אותך) אלא במקרים המפורטים להלן:

9.3.1 העברת פרטיך כזוכה במכירה לחברה המציעה לצורך אספקת המוצרים שנמכרו.

9.3.2 אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע ב AYUNA או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות המכולה והחברות המציעות.

9.3.3 אם עשית שימוש בשירותי AYUNA לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדאי לאפשר, להקל, לסייע, או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

9.3.4 אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף אם AYUNA או מי מטעמה.

9.3.5 אם התקבל בידי AYUNA צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.

9.3.6 בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין AYUNA.

9.3.7 אם AYUNA תתמזג או תארגן את פעילות במסגרת תאגיד אחר היא זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע הנאגר אודותיך מכולה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות סעיפי הפרטיות האלו.

9.3.8 AYUNA רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש ב  AYUNA לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. AYUNA תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

 1. הקניין הרוחני

10.1 כל זכויות הקניין הרוחני ב AYUNA, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של AYUNA בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של אתר AYUNA, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכדומה), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

10.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב, ללא קבלת רשותה של חברת AYUNA מראש ובכתב).